Om Oss

#striped-custom-669866fb64622 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb64622 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb64622 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

AFFÄRSIDÉ

Scanlube skapar värde för sina ägare och kunder genom att med högsta kvalitet, utmärkt service, stort kunnande och konkurrenskraftiga priser utveckla, producera och leverera ett brett sortiment av smörjmedel.

#striped-custom-669866fb649ed h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb649ed h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb649ed h3:before {border-color:#d03c32!important;}

VERKSAMHET

Scanlube tillverkar, lagerhåller och distribuerar under varumärket Texaco på uppdrag av Preem, Uno-X Mobility och Chevron. Verksamheten bedrivs i Göteborgs energihamn, i egenägd fabrik. Scanlube ägs till hälften vardera av Preem AB och Uno-X Mobility AS, vilka även är bolagets största kunder med egna försäljningsorganisationer. Kunderna finns främst i Sverige, Danmark, Norge, Island, Baltikum och Finland.

#striped-custom-669866fb64d92 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb64d92 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb64d92 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

PRODUKTKVALITET

Hög produktkvalitet och rena produkter är ett signum för Scanlube. För forskning och utveckling har vi tillgång till all teknologi och erfarenhet som finns samlad i den internationella Chevron koncernen. Spårbarhet av råvaror och produkter finns i alla led. Produktionskontroll och kontroll av råvaror sker i eget välutrustat laboratorium.

#striped-custom-669866fb650f3 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb650f3 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb650f3 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

VISION

Scanlube skall vara den mest kund- och miljöfokuserade leverantören av smörjmedel i Europa.

#striped-custom-669866fb6549a h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb6549a h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb6549a h3:before {border-color:#d03c32!important;}

KÄRNVÄRDEN

Scanlubes kärnvärden är ett stöd i den dagliga verksamheten och en hjälp när beslut tas. Kärnvärdena genomsyrar hela organisationen och säkerställer att alla arbetar i samma riktning för att uppnå visionen.

Kundfokus

Vi är pålitliga, serviceinriktade och ger alltid ett positivt bemötande.

Miljöomsorg

Vi arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan och ställer höga krav på våra leverantörer.

Ansvar

Vi har ett högt säkerhetstänkande och arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

Gemenskap

Vi samarbetar och känner glädje på jobbet.

Utveckling

Vi tänker nytt och ser möjligheter.

#striped-custom-669866fb65a17 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb65a17 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-669866fb65a17 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

UPPFÖRANDEKOD

Scanlubes uppförandekod har antagits för att betona de principer som styr förtagets förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter. Scanlube uppmanar sina leverantörer, återförsäljare, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dess principer.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Scanlube respekterar grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration. Vi accepterar inte barnarbete, tvångsarbete eller arbete i riskfyllda arbetsmiljöer. Vi förväntar oss detsamma av våra affärspartners.

Lika möjligheter och icke-diskriminering

Scanlube värdesätter och uppmuntrar till mångfald på ett sätt som ska avspeglas på vårt företag. Scanlube tolererar inte någon diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller åsikt. Inga former av trakasserier är tillåtna och kommer att motverkas aktivt av företaget och dess chefer.

Anti-korruption

Medarbetare på Scanlube får aldrig erbjuda eller ta emot mutor eller andra olagliga förmåner. Fall av misstänkt korruption eller andra former av olagliga handlingar utreds internt och rapporteras, om så krävs, till berörda myndigheter. Medarbetare på Scanlube får inte ta emot gåvor eller representation som strider mot nationella lagar eller överstiger vad som anses skäligt och är lokalt accepterat för företagsrepresentation. Medarbetare bör rådgöra med närmaste chef om de är osäkra på lämpligheten i att ge eller ta emot gåvor eller representation.

Affärspartners

Scanlube strävar efter långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och affärspartners som bygger på ömsesidigt förtroende. Vi betonar ärlighet, integritet och rättvisa i våra affärsrelationer och förväntar oss detsamma från våra partners. Medarbetare som medverkar i internationella affärssamarbeten måste känna till och följa samtliga tillämpbara utländska och inhemska lagar och förordningar.

Ledarskap

Bra ledarskap och öppenhet utgör grunden för affärsetik. Chefer på Scanlube har till uppgift att skapa goda förutsättningar för samarbete och utbyte av kunskaper och ansvarar för att varje enskild persons kunskaper och kompetens tas till vara fullt ut.

Medarbetare

Alla medarbetare förväntas ha en hög nivå när det gäller integritet och kvaliteten på sitt arbete gentemot kollegor, kunder, leverantörer, affärspartners och samhället. Varje medarbetare har ansvar att se till att Scanlubes anseende inte skadas genom oärlighet, illojalitet eller korruption.