Kvalitet, Miljö
& Säkerhet

Scanlube ABKvalitet, Miljö & Säkerhet
#striped-custom-5f926d5b5686e h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b5686e h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b5686e h3:before {border-color:#d03c32!important;}

KVALITET, MILJÖ & SÄKERHET

Scanlube har ett processorienterat verksamhetssystem där systematiskt kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och brandskyddsarbete är integrerat. Verksamhetssystemet fungerar som ett stöd i det dagliga arbetet och är basen i utvecklingen genom ständiga förbättringar.

Genom medarbetarnas engagemang, analyser av avvikelser, kontinuerligt arbete med korrigerande och förebyggande åtgärder samt uppföljning av aktiviteter säkras denna förbättringsprocess. Tillsammans med våra ägare sätter vi långsiktigt strategiska mål för att uppnå visionen.

#striped-custom-5f926d5b57439 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b57439 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b57439 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

KVALITETSPOLICY

Ett systematiskt och långsiktigt arbete med ständiga förbättringar skall genomsyra den dagliga verksamheten på Scanlube. Det säkerställer att vi kan producera och leverera smörjmedel på ett sätt som uppfyller våra kunders och övriga intressenters krav och förväntningar.

#striped-custom-5f926d5b57fb5 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b57fb5 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b57fb5 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

MILJÖPOLICY

Scanlube värnar om miljön och skall sträva efter att producera och leverera smörjmedel i enlighet med tillämpliga lagkrav och övriga regler. Miljömedvetenhet skall vara naturlig i vår organisation, så att ett aktivt arbete med minimering av miljöpåverkan säkras. Scanlube skall bidra till en hållbar utveckling genom en öppen dialog, dynamiska handlingsplaner, ständiga förbättringar av miljöledning och minskad resursförbrukning.

#striped-custom-5f926d5b58b79 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b58b79 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b58b79 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

ARBETSMILJÖPOLICY

Säkerheten först – På Scanlube kompromissar vi aldrig med säkerheten, utan arbetsmiljön skall alltid beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen.

Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet och kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete där målet är att skapa en sund och säker arbetsplats för alla.

Verksamheten ska fokusera på förebyggande insatser för att förhindra olyckor och ohälsa. Arbetsmiljön ska utformas ur ett helhetsperspektiv och anpassas efter allas olika behov och förutsättningar.

Vi ska förvissa oss om att vi följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och att vi uppfyller övriga relevanta arbetsmiljökrav från myndigheter och andra intressenter.

Det är allas ansvar att följa givna rutiner och instruktioner samt påtala risker som upptäcks. Arbetsmiljöarbetet angår alla och ska bygga på delaktighet från alla.

#striped-custom-5f926d5b59744 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b59744 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5f926d5b59744 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

ISO CERTIFIKAT

Frågor kring kvalitet, miljö och säkerhet står alltid högst på dagordningen för oss på Scanlube och vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.