Kvalitet


Scanlube har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 1991. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar i vår verksamhet. År 2009 förnyades certifieringen enligt ISO 9001:2008. Certifieringen av vårt verksamhetssystem är en garanti för att kvalitetsarbetet på alla funktioner i företaget lever upp till högt ställda krav, hela vägen från råvaruinköp till leverans av den färdiga produkten.

Scanlube har ett processorienterat verksamhetssystem där kvalitet, yttre miljö samt arbetsmiljö är integrerat. Verksamhetssystemet skall fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och vara basen i arbetet med ständiga förbättringar.

Vi använder endast råvaror och kvalitetspåverkande material som är godkänt av Chevron, Preem, Uno-X eller genom egen leverantörsutvärdering. Spårbarhet av produkter och råvaror finns i alla led. Produktionskontroll och kontroll av råvaror sker i eget laboratorium.

Frågor kring kvalitet står högt upp på dagordningen för oss på Scanlube. Genom medarbetarnas engagemang, analyser av avvikelserapporter och reklamationer, resultat av revisioner, kontinuerligt arbete med korrigerande och förebyggande åtgärder och uppföljning av aktiviteter säkras genom denna förbättringsprocess.

Certifikat ISO 9001:2008

Vår kvalitetspolicy